• Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Không để bảo thủ trở thành “sợi dây” trói buộc sự tiến bộ

  Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Không để bảo thủ trở thành “sợi dây” trói buộc sự tiến bộ

  26/12/2019

  Không chỉ ở Việt Nam mà với mọi quốc gia, dân tộc, tư tưởng bảo thủ được xem là một rào cản lớn, một “sợi dây” trói buộc sự vận động, phát triển của xã hội.

 • Cán bộ trước hết

  Cán bộ trước hết "phải làm mực thước cho người ta bắt chước"

  18/11/2019

  Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 • Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong nhận diện, đấu tranh với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong nhận diện, đấu tranh với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  13/11/2019

  LTS: Thời gian qua, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa được khắc phục triệt để, vẫn như “mạch ngầm” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Làm gì để đẩy lùi hiện tượng này là câu hỏi lớn đối với mọi cấp, mọi ngành.

 • Không được phép nhân danh “đại diện nhân dân” cho những hành vi phạm pháp

  Không được phép nhân danh “đại diện nhân dân” cho những hành vi phạm pháp

  12/11/2019

  Lợi dụng việc Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thời gian gần đây, một số phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trong nước được sự “hà hơi, tiếp sức” của các thế lực phản động, thù địch đã ra sức chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, những đối tượng này thường xuyên sử dụng cái gọi là “đại diện nhân dân”, trong khi thực tế họ không có quyền đó, để xuyên tạc, lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, thúc đẩy tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 • Những âm mưu chống phá trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

  Những âm mưu chống phá trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

  25/09/2019

  Với mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...

 • Chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - Một số vấn đề đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân giai đoạn hiện nay

  Chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - Một số vấn đề đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân giai đoạn hiện nay

  10/09/2019

  Hiện nay, cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới đối với lực lượng công an nhân dân, với trọng trách là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 • Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch

  Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch

  26/05/2019

  Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng.

 • Triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân nảy sinh

  Triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân nảy sinh

  21/10/2018

  “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình diễn ra bên trong theo chiều hướng suy giảm, suy thoái, tiêu cực và biến đổi về bản chất của nội bộ một tổ chức, một cá nhân cán bộ, đảng viên. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ chuyển hóa con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, có thể dẫn đến “tự chuyển hóa” cả một tổ chức, nhất là tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nếu không có biện pháp phòng, chống hữu hiệu. Vì vậy, cần ngăn ngừa, triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân làm nảy sinh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm về biểu hiện suy thoái

  Người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm về biểu hiện suy thoái

  01/10/2018

  Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm có nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”.

 • Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Kiên định trước sau cả trong lời nói và việc làm

  Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Kiên định trước sau cả trong lời nói và việc làm

  31/07/2018

  Có một số người đã từng trung thành với lý tưởng của Đảng, cống hiến cho cách mạng nhưng rồi “quá mù ra mưa”, từ mâu thuẫn, bất đồng quan điểm họ trở thành “tự diễn biến, tự chuyển hóa”