• Bộ TT&TT ban hành các Thông tư về công tác thông tin cơ sở

    Bộ TT&TT ban hành các Thông tư về công tác thông tin cơ sở

    30/06/2017

    Đó là Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Thông tư 06/2017 hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin