• Nhà báo Lưu Đình Triều: Ba tôi – Thầy tôi

    Nhà báo Lưu Đình Triều: Ba tôi – Thầy tôi

    10/04/2017

    Nhà báo Lưu Đình Triều: 21 năm đất nước chia đôi, 1954-1975, cũng là 21 năm nhiều gia đình bị chia cách. Trong số đó có gia đình tôi. Ngày ba má rời khu 9 ra Hà Nội nhận nhiệm vu mới, chính là ngày chị tôi và tôi được bà ngoại đón về Biên Hòa nuôi dưỡng. Hồi ấy, tôi được xem là đứa trẻ mồ côi, vì khai sanh bà tôi khai là cha mất mẹ mất.