• Chất “thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu

  Chất “thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu

  12/08/2020

  Với tinh thần “thép” của người chiến sĩ từng xông pha trận mạc, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã rất quyết liệt trong công tác chỉnh đốn Đảng.

 • Những trăn trở về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

  Những trăn trở về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

  09/08/2020

  Khi không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

 • Chống tham nhũng để gìn giữ thanh danh của Đảng

  Chống tham nhũng để gìn giữ thanh danh của Đảng

  27/07/2020

  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải “đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”. Hơn 90 năm qua, mặc dù Đảng ta rất quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như đấu tranh phòng, chống tham nhũng, song trong thực tiễn, nguyên tắc căn cốt này không phải ở đâu, lúc nào cũng giữ được. Đi liền với đó là một bộ phận không nhỏ đảng viên không giữ được phẩm chất đạo đức, đã có hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới uy tín, thanh danh của tổ chức Đảng.

 • Báo chí phải vào cuộc để cùng xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Báo chí phải vào cuộc để cùng xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  18/06/2020

  Báo chí Cách mạng phải vào cuộc cùng Đảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

 • Chặn đứng việc lạm quyền, thao túng công tác cán bộ

  Chặn đứng việc lạm quyền, thao túng công tác cán bộ

  04/05/2020

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng, là công việc gốc của Đảng. Thế nhưng, bên cạnh những kết quả, công tác cán bộ còn không ít tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tình trạng lạm quyền, thao túng công tác cán bộ đã xuất hiện, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ. Chặn đứng hiện tượng này chính là góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Góp thêm một góc nhìn sinh động về đề tài xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Góp thêm một góc nhìn sinh động về đề tài xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  04/02/2020

  Nhiều năm tâm huyết viết về đề tài xây dựng Đảng, Đại tá-Nhà báo Nguyễn Văn Hải đã có nhiều tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng về lĩnh vực này. Đó vừa là thành quả lao động sáng tạo nghề nghiệp, vừa như “chất men” khơi nguồn cảm hứng để tác giả nuôi dưỡng đam mê viết tiếp các tác phẩm báo chí ấn tượng hơn về đề tài xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Thành tựu lớn lao, trách nhiệm nặng nề

  Thành tựu lớn lao, trách nhiệm nặng nề

  29/01/2020

  Công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong suốt những năm qua luôn đặt lên hàng đầu và được xem là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay.

 • Thường trực Ban Bí thư: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

  Thường trực Ban Bí thư: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

  16/01/2020

  Ôn lại kho sử bằng vàng của Đảng qua 90 năm cũng nhằm đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Thương hiệu lòng dân - Kỳ 3: Giá trị thực tiễn cần lan tỏa

  Thương hiệu lòng dân - Kỳ 3: Giá trị thực tiễn cần lan tỏa

  16/01/2020

  Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã tạo chuyển biến sâu sắc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là việc củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Không gì sinh động bằng thực tiễn, chính thực tiễn kiểm nghiệm hiệu quả mọi nghị quyết, chỉ thị để những kinh nghiệm thực tiễn sinh động, sâu sắc ấy lan tỏa trong đời sống.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác cán bộ của Đảng đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

  Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác cán bộ của Đảng đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

  03/01/2020

  Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây được coi là định hướng chiến lược mang tính đột phá, có giá trị chỉ đạo bao trùm, là căn cứ xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Và là khâu “then chốt” của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.