• Cơ hội thoát nghèo trên vùng đất thuốc

  Cơ hội thoát nghèo trên vùng đất thuốc

  26/02/2021

  Chính quyền địa phương ở tỉnh Kon Tum khuyến khích, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tu Mơ Rông trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu để phát triển kinh tế, là hướng đi thoát nghèo.

 • Tái sinh để trường tồn

  Tái sinh để trường tồn

  26/02/2021

  Không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, doanh nghiệp còn phải mang sứ mệnh giúp quốc gia, dân tộc trở nên hùng cường thịnh vượng thì mới phát triển trường tồn.

 • Quốc gia hùng cường cần tư tưởng truyền cảm hứng

  Quốc gia hùng cường cần tư tưởng truyền cảm hứng

  24/02/2021

  Những thành công lãnh đạo rực rỡ của Đảng trong thế kỷ 20 đều gắn với những tư tưởng truyền cảm hứng, đáp ứng được khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

 • Báo Nhân Dân trao hơn 200 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum

  Báo Nhân Dân trao hơn 200 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum

  29/01/2021

  Sáng 26/1, Báo Nhân Dân phối hợp Công ty Điện lực Kon Tum tặng hơn 200 áo ấm cho các em học sinh nghèo vùng cao, đặc biệt khó khăn tại Trường PTDT bán trú tiểu học Đắk Nên, xã Đắk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

 • Khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

  Khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

  27/01/2021

  Trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Mặt trận nguyện mang hết sức mình, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng - khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tôn dân tộc - tự tin, đổi mới, sáng tạo - hun đúc ý chí, bản lĩnh, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 • Năm thứ hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Phát huy bản lĩnh, bản sắc đối ngoại Việt Nam

  Năm thứ hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Phát huy bản lĩnh, bản sắc đối ngoại Việt Nam

  27/01/2021

  Nhìn lại một năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối ngoại đa phương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết: “Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đóng góp có trách nhiệm cho sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, trong đó nhận định, những kết quả tích cực đã được ghi nhận trong năm 2020 là cơ sở vững chắc để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia HĐBA LHQ một cách chủ động, tích cực và đóng góp tích cực trong năm thứ hai của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực 2020-2021.

 • Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Kỳ vọng lớn lao vào Đại hội

  Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Kỳ vọng lớn lao vào Đại hội

  27/01/2021

  Trong không khí cả nước hướng về sự kiện trọng đại của toàn dân tộc, các tầng lớp nhân dân của thành phố mang tên Bác đặt trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng sẽ đưa ra các quyết sách đúng đắn xây dựng, phát triển đất nước và chọn được những người lãnh đạo tài đức, đưa đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường.

 • Khát vọng dân tộc Việt Nam trong thời khắc trọng đại của lịch sử

  Khát vọng dân tộc Việt Nam trong thời khắc trọng đại của lịch sử

  26/01/2021

  Sau thời khắc lịch sử đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã nói trước Hội đồng Chính phủ ngày 3-9-1945: Cần phải xây dựng ý thức Cần - Kiệm - Liêm - Chính, diệt giặc đói, giặc dốt. Đây là những đường hướng cơ bản đưa dân tộc thoát khỏi đói nghèo, làm nền tảng cho việc xây dựng đất nước giàu mạnh. Chính sách ấy của Bác vẫn là mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta cho đến tận bây giờ.

 • Khát vọng dân tộc Việt Nam trong thời khắc trọng đại của lịch sử

  Khát vọng dân tộc Việt Nam trong thời khắc trọng đại của lịch sử

  26/01/2021

  Sau thời khắc lịch sử đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã nói trước Hội đồng Chính phủ ngày 3-9-1945: Cần phải xây dựng ý thức Cần - Kiệm - Liêm - Chính, diệt giặc đói, giặc dốt. Đây là những đường hướng cơ bản đưa dân tộc thoát khỏi đói nghèo, làm nền tảng cho việc xây dựng đất nước giàu mạnh. Chính sách ấy của Bác vẫn là mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta cho đến tận bây giờ.

 • Văn hóa Việt với các hệ giá trị mới

  Văn hóa Việt với các hệ giá trị mới

  26/01/2021

  Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 16.7.1998, của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc định hướng. Trong các kỳ Đại hội Đảng gần đây và trong các nghị quyết chuyên đề về văn hóa đã đề ra nhiệm vụ cần tập trung xây dựng cho được hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hàng đầu để “xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”...