• Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 4)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 4)

  16/01/2020

  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng đã đề ra là: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 3)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 3)

  16/01/2020

  Trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng nhân cách con người Việt Nam là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng nhất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, con người Việt Nam truyền thống có rất nhiều đức tính tốt đẹp, nhưng do tâm lý văn hóa tiểu nông hàng nghìn đời ăn sâu vào máu và bị ảnh hưởng những mặt trái của cơ chế thị trường nên người Việt hiện nay cũng đang bộc lộ không ít hạn chế cần phải khắc phục.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 2)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 2)

  16/01/2020

  Thời đại toàn cầu hóa hiện nay, một trong những nguy cơ đối với nước ta là lối sống văn hóa lai căng đã và đang xâm nhập, len lỏi vào đời sống xã hội khiến một bộ phận người dân bị tiêm nhiễm những “di chứng” độc hại từ bên ngoài.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 1)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 1)

  16/01/2020

  Cách đây 5 năm, ngày 9-6-2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 • Truyền thông: Không thể vô can trước những hành vi lệch chuẩn văn hóa

  Truyền thông: Không thể vô can trước những hành vi lệch chuẩn văn hóa

  06/05/2019

  Việc một bộ phận giới trẻ tung hô những “người hùng bất hảo”, coi họ như những “thần tượng” là một hành vi lệch lạc rất đáng báo động. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là sự tiếp tay, “chống lưng” của một số công ty truyền thông.

 • Ngăn chặn sự lệch chuẩn văn hóa

  Ngăn chặn sự lệch chuẩn văn hóa

  05/04/2019

  Thời gian gần đây, một số nhân vật trên mạng xã hội có những hành vi lệch chuẩn văn hóa nhưng lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ, thậm chí là sự hưởng ứng, bắt chước, coi như “thần tượng”, đã đặt ra bài toán về định hướng văn hóa cho giới trẻ hiện nay.