• Cần thêm nhiều bài viết vạch mặt tổ chức Việt Tân

    Cần thêm nhiều bài viết vạch mặt tổ chức Việt Tân

    09/05/2017

    Thời gian gần đây trên các chuyên mục “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”; “Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Báo Quân đội nhân dân đã có nhiều bài viết thông tin, đấu tranh các thế lực thù địch trong đó có tổ chức phản động Việt Tân.