• Các địa phương đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

    Các địa phương đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

    21/07/2019

    Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, các địa phương đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.