• Cốt tử là năng suất lao động

    Cốt tử là năng suất lao động

    05/05/2019

    Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi đang gây tranh luận về đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội trên toàn quốc bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, kết thúc lúc 17 giờ 30 phút, nghỉ trưa 60 phút.