Sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 28/12- 04/01/2021

Chủ nhật, ngày 3 tháng 1 năm 2021 | 19:8:17

* Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; * Chính thức vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2; * Phát hiện biến thể mới virus corona ở Việt Nam; * Hà Nội sẵn sàng phương án phòng chống dịch COVID-19 theo các cấp độ.

1. Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: báo Nhân Dân

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu lên 4 nhóm phương hướng, nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và nhiệm kỳ tới là rất cao, trong khi đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Kinh tế tăng trưởng chậm lại, ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Sản xuất kinh doanh bị suy giảm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn. Việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Hệ thống tài chính - ngân hàng; công tác bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội đứng trước nhiều rủi ro, thách thức. Việc triển khai thực hiện một số chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra…

Thứ hai, cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới. Xác định rõ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: phát triển KTXH là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; thu hút, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Thứ ba, xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt kế hoạch hằng năm, cũng như Kế hoạch 5 năm 2021-2025 gắn với Chiến lược 10 năm về phát triển KTXH theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình này, cần tập trung ưu tiên nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các vùng và khu vực; phát triển bền vững kinh tế biển, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, luôn kiên định với mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Luôn phải có các chính sách, biện pháp phù hợp để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy cao độ giá trị văn hóa, sức mạnh con người.

Chú trọng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các chính sách, biện pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ XHCN của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Thứ tư, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến về chất trong việc tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược, bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới theo hướng: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt, trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục - đào tạo, gắn với cơ chế phát hiện, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhân tài; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về KTXH và quốc phòng, an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số, xã hội số.

Với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng và tha thiết mong rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và cả Nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong đợi.

2. Chính thức vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2

Ngày 29/12, tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức lễ khai trương, chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2.

Hệ thống có tên gọi ePass do Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), thành viên của Viettel phối hợp với các nhà đầu tư BOT triển khai, hoàn thành đúng thời hạn so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Với tổng số 35 trạm thu phí tự động không dừng được triển khai trong vòng 6 tháng, Viettel đã góp phần nâng tổng số trạm thực hiện thu phí không dừng lên 91 trạm, đạt gần 40% số lượng trạm trên toàn quốc.

Để hệ thống đi vào hoạt động được đồng nhất, Viettel đã ứng dụng những công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới. Bên cạnh đó, khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản giao thông từ 40 ngân hàng nội địa, đặc biệt là có thể thanh toán trực tuyến khi kết nối với ngân hàng số ViettelPay.  Với ePass, Viettel và Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu đưa Việt Nam đứng trong tốp đầu các nước có tỷ lệ phương tiện dán thẻ thu phí tự động cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong 6 tháng, Viettel triển khai 35 trạm thu phí tự động không dừng. Nguồn: báo Hà Nội Mới

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng - Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel cam kết sẵn sàng cùng Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và phát triển dữ liệu của ngành; phát triển các nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, nền tảng quản lý thu phí, thanh toán điện tử trong giao thông... 

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng, hệ thống thu phí tự động ePass sẽ là “đòn bẩy” giúp phổ cập dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc, tiến tới phát triển giao thông số tại Việt Nam. Thứ trưởng mong muốn, là tập đoàn công nghiệp, công nghệ lớn, Viettel sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhiều dự án, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ vào ngành Giao thông Vận tải.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động tiếp tục theo dõi các bất cập của hệ thống để tháo gỡ; tuyên truyền để người dân hiểu và chia sẻ, tạo nhận thức mới về những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, như: Tạo sự công khai, minh bạch; tốc độ lưu thông nhanh; lợi ích về môi trường; giảm ùn tắc giao thông ở các trạm thu phí, đặc biệt là các cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...

3. Phát hiện biến thể mới virus corona ở Việt Nam

Biến thể mới của virus corona từ Anh đã xuất hiện tại Việt Nam. Bệnh nhân nữ 45 tuổi mới từ Anh về nước, xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận bà bị nhiễm chủng virus biến thể dễ lây lan.

Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam - Kidong Park phát biểu tại một cuộc họp ở Bộ Y tế. Nguồn: Báo Tuổi trẻ

Bộ Y tế cho biết ngày 22/12, sân bay Cần Thơ tiếp nhận chuyến bay VN50 từ Anh tới Việt Nam có 305 hành khách, chuyển cách ly tập trung tại tỉnh Trà Vinh 147 người, Vĩnh Long 137 người, TP. Cần Thơ 17 người và TP.HCM 4 người.

Các địa phương đã lấy mẫu, xét nghiệm lần 1 và phát hiện 6 trường hợp mắc bệnh gồm bệnh nhân 1429 - bệnh nhân 1432 (tại Vĩnh Long), bệnh nhân 1434 - bệnh nhân 1435 (tại Trà Vinh).

Ngay sau đó, Viện Pasteur TP.HCM đã đánh giá, phân loại và giải trình tự gen. Kết quả ghi nhận 1 trường hợp nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 - biến thể VOC 202012/01 - bệnh nhân 1435.

Đây là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây, chủng gây bệnh cho bệnh nhân 1435, cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4-5 tháng.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 1435 là nữ, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Trà Vinh, về Việt Nam ngày 22/12 và được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh.

Bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp 10 năm nay và đang được điều trị ổn. Trước khi về Việt Nam, bệnh nhân 1435 có sức khỏe ổn định. Sau khi nhập cảnh và cách ly một ngày, bệnh nhân 1435 có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ và được lấy mẫu chuyển về Viện Pasteur TP.HCM làm xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 24/12.

Đồng thời bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh với chẩn đoán viêm amydal cấp và các triệu chứng lâm sàng giảm dần từ ngày 24-30/12.

Ngày 31/12, bệnh nhân ho nhẹ, không đau họng, không sốt, chưa ghi nhận khó thở, hình ảnh X-quang có tổn thương mờ không đồng nhất hai đáy phổi. Hiện bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm phổi và tiếp tục được điều trị theo dõi sát tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh.

Đối với người chồng, sống cùng nhà với bệnh nhân 1435, hiện đang ở Anh, đã tự đi xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

4. Hà Nội sẵn sàng phương án phòng chống dịch COVID-19 theo các cấp độ

Chú thích ảnh

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng cán bộ, nhân viên y tế các phường trên địa bàn ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt người dân không tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Nguồn ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch, tăng cường công tác truyền thông, thực hiện thông điệp 5K; yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Các quận có điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch (Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, quận, huyện chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch dịp Tết dương lịch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng. Các sở, ngành như y tế, du lịch, công an, giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô... triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian tới, các cấp, ngành và người dân thành phố tiếp tục hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020; Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 3/12/2020 của UBND thành phố; Công văn số 32-CV/TU ngày 8/12/2020 của Thường trực Thành ủy và Công văn số 5844/UBND-KGVX ngày 24/12/2020 của UBND thành phố.

Theo Công văn số 5844/UBND-KGVX của UBND thành phố, Sở Y tế có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố; rà soát, xây dựng, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản phòng, chống đại dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nguồn nhân lực, vật tư dự phòng, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch của thành phố và cho tình huống dịch bùng phát ở cấp độ cao.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, UBND thành phố. Đồng thời, khẩn trương thần tốc khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm xử lý ngay và triệt để khi phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam (tổng hợp)