TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN

Thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2018 | 13:49:1

thuộc Kiểm toán Nhà nước
Trụ sở: Tầng 4, tòa nhà 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04- 62 820 764
Fax:           04- 37 925 018
Email:        tcnckhkt@kiemtoannn.gov.vn
Website:    www.khoahockiemtoan.vn 

 

Đại hội Chi hội Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 12)

 

Thư ký Nguyễn Đình Hòa 

- Tổng Biên tập

Di động:   
 
Ủy viên-Phụ trách công tác kiểm tra Ngô Khánh Hòa
Di động:     0983 578 177
Email:        tcnckhkt@kiemtoannn.gov.vn