TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng

Thứ bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018 | 9:58:59

Công tác cải cách hành chính trong cơ quan Đảng ở TP. Hồ Chí Minh hiện nay đang được đẩy mạnh gắn chặt với nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lãnh đạo và chỉ đạo của Thành ủy.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hanh Kế hoạch số 105-KH/TU về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2017 - 2018 ở các nhóm nội dung với yêu cầu cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng của Thành phố.

Theo đó, đối với cải cách hành chính trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy sẽ tập trung đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và xác định rõ trách nhiệm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thành ủy.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, yêu cầu tiến hành xây dựng, ban hành quy định về công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ; quy trình xử lý hồ sơ và thủ tục hành chính về công tác tổ chức cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu quả, đồng bộ để sử dụng thống nhất trong toàn Đảng bộ Thành phố. Đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền cho cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy về một, một số hoặc toàn bộ nội dung công tác quản lý cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Xây dựng, ban hành hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng từ cấp thành phố đến cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật, theo dõi, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị gửi đến ủy ban kiểm tra Thành ủy; quản lý thông tin đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ Thành phố. Đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin chuyên ngành kiểm tra Đảng.

Ảnh minh họa (nguồn: TTXVN)

Đối với công tác xây dựng và ban hành văn kiện của các cấp ủy, theo Kế hoạch phải quy định rõ thời gian tối đa hoàn thành việc xử lý, giải quyết đối với từng loại kiến nghị, đề xuất, xin chủ trương của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Các văn bản của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên chỉ gửi đúng một cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết công việc; không đồng gửi cùng lúc hai hoặc nhiều cơ quan, không gửi vượt cấp, dưới cấp hoặc gửi cho những cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân khác.

Bên cạnh đó, các ban Đảng thuộc Thành ủy thực hiện số hóa, công khai các văn bản quy định, hướng dẫn công tác không mật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách trên mạng thông tin diện rộng của Đảng Lotus Notes 8.5 và Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố để các tổ chức đảng và đảng viên thuận tiện khai thác, sử dụng trong công việc.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thành ủy thông qua Kế hoạch số 105, trong năm 2017 các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Thành ủy, các ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đã thực hiện nghiêm về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, chỉ mới sau một năm triển khai đã có một số địa phương đưa ra cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình như: Tại Quận ủy quận 2 thực hiện phương thức gửi thư mời họp qua tin nhắn SMS; Quận ủy quận 3 tiến hành rà soát 37 đầu việc, cắt giảm thời gian giải quyết công việc khoảng 57% thời gian so với trước đó. Hay tại quận 6, từ khi triển khai thực hiện chủ trương đến nay, thông qua phần mềm Lotus Note 8.5 (Mạng thông tin diện rộng Thành ủy), việc gửi, nhận văn bản qua ứng dụng dịch vụ này rất thuận tiện. Gần 1 năm qua, quận 6 đã nhận 400 tệp văn bản đến, hơn 300 tệp văn bản đi trên ứng dụng “gửi, nhận văn bản”; đồng thời xử lý được hơn 4.600 tệp công văn đến và phát hành hơn 1.800 tệp công văn đi trên ứng dụng “xử lý công văn”. Nhờ triển khai cải cách này đã giúp các quy trình được thực hiện khép kín, khoa học và hiệu quả; tiết kiệm được thời gian, văn phòng phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận; giúp thuận tiện, nhanh chóng tra cứu tìm tài liệu, khai thác sử dụng tài liệu nhưng vẫn đảm bảo được tính an toàn trong hệ thống mạng nội bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng ở một số địa phương còn gặp những khó khăn, chưa đạt được kết quả như mong muốn; quy trình, thủ tục ban hành văn bản ở một số lĩnh vực chưa đảm bảo tính khoa học, chưa có sự thống nhất; ở một số đơn vị, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Để thủ tục hành chính trong Đảng nhanh, thuận lợi và hiệu quả trong năm 2018, Thành phố sẽ gắn chặt với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục rà soát lại các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, qua đó xác định rõ hiệu lực thi hành của từng văn bản, khi cần thiết thì bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, đối với công tác tổ chức cán bộ trong năm tới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ đẩy mạnh cải tiến quy trình, thủ tục và việc phối hợp thẩm định về công tác cán bộ giữa các cơ quan tham mưu để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác cán bộ của Thành phố. Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ xây dựng, triển khai sử dụng phần mềm quản lý cán bộ để vừa thực hiện công tác quản lý, vừa khai thác, sử dụng thông tin cán bộ để phục vụ việc tra cứu, xây dựng các báo cáo, thống kê, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đảm bảo được tiến độ, nội dung yêu cầu công tác chuyên môn và báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với quyết tâm không để các thủ tục hành chính cản trở sự phát triển, Thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quy hoạch, cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hướng tới xây dựng đô thị thông minh. Riêng đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, phải triệt để vận dụng nghiêm túc Kết luận số 82-KL/TW ngày 16-8-2010 của Bộ Chính trị về cải cách hành chính trong Đảng, nhất là các đơn vị phải nâng cao chất lượng các văn bản, đảm bảo đúng, trúng về nội dung, đúng thể thức; các tờ trình phải ngắn gọn, tập trung chính xác; khắc phục tình trạng các báo cáo dài, thiếu nhận định đánh giá. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính là tổ chức lại bộ máy, tổ chức lại hệ thống cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy cho phù hợp.

Các cơ quan Đảng trên toàn Thành phố cần quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là số hóa cơ sở dữ liệu (trừ văn bản mật có quy định riêng của Đảng) các văn bản được sử dụng thường xuyên và có thể truy xuất sử dụng thường xuyên. Để công tác thủ tục hành chính trong Đảng đạt hiệu quả thì nhất thiết đòi hỏi các cơ quan Đảng của Thành phố cần có một đội ngũ cán bộ, lực lượng tham mưu giúp việc phải có chuyên môn và chuyên môn hóa cao, vì vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là yêu cầu cấp thiết. Qua đó, vừa góp phần nâng cao trình độ lãnh đạo của các đồng chí thường vụ, cấp ủy, triệt để tránh làm theo thói quen, cách làm cũ./.

Theo: Đảng Cộng Sản VN