Tăng cường tuyên truyền về công tác dân tộc và tôn giáo

Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 | 19:15:20

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề xuất nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường để tham giao thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2019 - 2020.

2019 07 26 16 29 27

Ấn phẩm "Chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tài nguyên & Môi trường

Theo đó, Bộ TN&MT đề xuất tham gia 2 nhiệm vụ được xác định quan trọng và thiết thực của lĩnh vực tài nguyên và môi trường hiện nay đối với việc tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả về  quản lý, sử dụng và bảo vệ môi trường khu vực miền núi cũng như công tác dân tộc và tôn giáo.

Theo đó, các nhiệm vụ như tuyên truyền chính sách pháp luật quản lý, sử dụng đất đai đối với khu vực dân tộc, tôn giáo nhằm đảm bảo phát triển bền vững gắn với an ninh, quốc phòng; Xây dựng, phổ biến chính sách tài nguyên và môi trường đối với phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác tôn giáo. 

Sản phẩm chính là các số báo, tạp chí và sách có tính chuyên đề cao phản ánh nội dung thông tin về cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, các nội dung thông tin sẽ được tích hợp thông qua các công cụ truyền thông khác phù hợp nhằm tạo tính lan tỏa cao.

Các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ về báo chí, tuyên truyền, truyền thông như Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Hiện nay, ở Việt Nam, hầu hết các tôn giáo xem quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường là một phần giáo lý. Vai trò của chức sắc, nhà tu hành và tổ chức giáo hội các tôn giáo trong vấn đề quản lý, sử dụng và bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, do đặc thù nên hiệu quả tuyên truyền chuyên sâu về chủ trương, chính sách pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và công tác tôn giáo chưa thường xuyên và hiệu quả cao. Do đó, nhằm đáp ứng tốt hơn, cần thực hiện những sản phẩm tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường bền vững khu vực miền núi và công tác tôn giáo.

Thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, nhiều năm qua, Báo TN&MT là một trong những cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về công tác dân tộc và miền núi. Số chuyên đề Dân tộc và miền núi được khẳng định uy tín, sự hiệu quả và tính đặc sắc về tài nguyên và môi trường; lưu lượng, dung lượng thông tin về tài nguyên và môi trường có tính hấp dẫn, phong phú, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 21/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 219/QĐ -TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Theo: Ngọc Bách/ Báo Tài nguyên môi trường