Tháng 5, thanh toán chi phí KCB BHYT cho hơn 63 triệu lượt người

Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2017 | 16:3:36

BHXH Việt Nam cho biết trong tháng 5/2017 đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 63,2 triệu lượt người, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến 31/5/2017 ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu người; BH thất nghiệp là 11,24 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người và BHYT là 76,39 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,14% dân số.

Trong tháng 5 toàn ngành ước thu được 23.162 tỷ đồng; lũy kế từ đầu đến nay ước đạt 106.376 tỷ đồng, đạt 37,55% so với kế hoạch giao, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu BHXH là 75.105 tỷ đồng; thu BHTN là 5.000 tỷ đồng, thu BHYT là 26.361 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam cho biết trong tháng 5, toàn ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho trên 3,54 triệu lượt người, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016. Giải quyết 299,2 nghìn lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 63,2 triệu lượt người, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Ước số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành tính đến 31/5 là 99.072 tỷ đồng. Trong số này, chi BHXH từ nguồn ngân sách 17.063 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH 46.781 tỷ đồng, chi quỹ BHTN 2.350 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 30.000 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cũng cho biết số người được cấp sổ BHXH tính đến 31/5 ước đạt 13,1 triệu người, đạt 99% số người tham gia BHXH, còn số thẻ BHYT đã cấp đến 31/5 ước đạt 76,65 triệu thẻ.

BHXH Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2017, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn một số khó khăn, vướng mắc như: Một số cơ sở y tế gửi dữ liệu lên Cổng thông tin giám định BHYT còn chậm; một số địa phương chưa kịp thời chuyển nộp phần kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; một số đơn vị hành chính phản ánh chưa có chữ ký số hoặc chưa có nguồn kinh phí để trang bị chữ ký số…

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, trong tháng 6/2017, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổng hợp, xây dựng đề cương báo cáo kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược và kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thứ hai, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Đề xuất, kiến nghị các nội dung dự thảo Nghị định về BHXH đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Thứ ba, chỉ đạo các BHXH địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT; Thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH…

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ; Thực hiện giám định điện tử trên Hệ thống thông tin giám định BHYT trên phạm vi toàn quốc; Đẩy nhanh tiến độ cấp mã định danh, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện quy định mới về quản lý thu, quản lý số BHXH, thẻ BHYT của Ngành.

Hồng Hà/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam