Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

Thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2017 | 8:46:44

Để việc thực hiện 10 điều Quy định cùng với Luật Báo chí 2016 được nghiêm minh, hiệu quả, ngày 30/3/2017, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã ký Quyết định số 533 thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp Trung ương. Hội đồng gồm 23 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, báo chí và Hội nhà báo.

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VI PHẠM

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

Thực hiện điều 8, chương I Luật Báo chí 2016 về việc “Hội Nhà báo Việt Nam ban hành và tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam …”, sau nhiều nỗ lực, ngày 15/12/2016, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Bộ quy định mới gồm 10 điều, thực hiện từ 1/1/2017.

10 ĐIỀU QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

Điều 1:  Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều 2:  Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật Bản quyền và các qui định của pháp luật. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội qui, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.

Điều 3:  Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Điều 4:  Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Điều 5:  Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Điều 6:  Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7:  Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Điều 8: Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Điều 9:  Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Điều 10: Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.

Để việc thực hiện 10 điều Quy định nói trên cùng với Luật Báo chí 2016 được nghiêm minh, hiệu quả, ngày 30/3/2017, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã ký Quyết định số 533 thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp Trung ương. Hội đồng gồm 23 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, báo chí và Hội nhà báo.

Việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp tỉnh và tương đương sẽ được hoàn thành trong tháng 5/2017.

Hội đồng làm việc trên nguyên tắc quy định tại Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, phù hợp pháp luật, bằng Quy chế cụ thể. Quy chế này gồm 5 chương 8 điều, sẽ được các cấp hội, cơ quan báo chí tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện.

Thường trực Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam