Thông báo của Hội Nhà báo Việt Nam về việc xóa tên hội viên đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn

Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2019 | 16:45:7

Liên quan đến việc xác minh tư cách hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn, thuộc Chi hội Nhà báo Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Nhà báo Việt Nam thông báo:

Ngày 02/01/2019, Hội Nhà báo Việt Nam nhận được Công văn số 15-CV/HNBKBC đề nghị kết nạp hội viên của Chi hội Nhà báo Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban Công tác Hội đã có tờ trình Thường trực Thường vụ ra Quyết định số 26/QĐ-HNBVN ngày 04/03/2019 công nhận hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 06/5/2019, Hội Nhà báo Việt Nam nhận được Công văn số 69-CV/CHNBKBC của Chi hội Nhà báo Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề nghị xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn. Biên bản cuộc họp ngày 06/5/2019 của Chi hội nêu rõ “Ông Lê Hoàng Anh Tuấn là giảng viên thỉnh giảng của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không đủ tiêu chuẩn Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Căn cứ Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, đề nghị  Hội Nhà báo Việt Nam xóa tên hội viên đối với ông Lê Hoàng Anh Tuấn”.

Sau khi xem xét đề nghị của Chi hội Nhà báo Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, căn cứ khoản 1, khoản 2, điều 9 của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Công tác Hội, Ban Kiểm tra có tờ trình đề nghị Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ra Quyết định xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi Danh sách hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngày 08/5/2019, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Quyết định số 36 /QĐ-HNBVN xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi Danh sách hội viên Hội Nhà báo Việt Nam./.

Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam