Hệ thống văn bản

Thông báo về việc "Không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2021, tiếp tục gửi ấn phẩm trưng bày trong khuôn khổ Đại hội XI, Hội Nhà báo Việt Nam"

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ký, ban hành Công văn số 06/CV-HNBVN về việc không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2021. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục gửi ấn phẩm tham gia trưng bày trong khuôn khổ Đại hội lần thứ XI-Hội Nhà báo Việt Nam.

Xem tải văn bản tại đây