Chủ tịch hội

Thư chúc mừng năm mới 2022 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần - 2022, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo và qua các đồng chí gửi tới gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Năm 2021 với Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước là năm mang dấu ấn hết sức đặc biệt khi đây là năm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp, mang đến cho đội ngũ những người làm báo cả nước một khí thế mới, niềm tin mới. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Từ thành công của Đại hội, tôi tin tưởng rằng, năm 2022, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và trên 27.000 hội viên nhà báo trong cả nước tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Các cấp Hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Các cấp Hội tiếp tục rà soát, kiện toàn xây dựng hệ thống tổ chức Hội; chú trọng việc rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số… cho các nhà báo, hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo Cách mạng Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ, một lần nữa, tôi xin gửi tới các đồng chí, đồng nghiệp và gia đình lời chúc Xuân mới An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc!

Lê Quốc Minh

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM,

TỔNG BIÊN TẬP BÁO NHÂN DÂN