Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019 | 14:13:30

Sáng 19/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo đó, Thủ tướng đánh giá Báo cáo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Đại hội đã quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Hiến pháp năm 2013.

Báo cáo cũng đã bám sát thực tiễn để đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cầu nối tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Từ đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, ...

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Thủ tướng, trong những năm tới, đất nước ta tiếp tục thực hiện mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. 

Mặt trận cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.

"Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan toả, sát hợp với thực tế", Thủ tướng nói.

Lắng nghe ý kiến nhân dân

Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan đảng và nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương.

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Trong đó, Mặt trận cần làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức... góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.

"Cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân, những vấn đề bất cập mà nhân dân quan tâm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp, mỗi địa phương", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam cần tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

"Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ảnh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm", tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở.

"Tăng cường vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận với các tổ chức thành viên. Chú trọng việc phối hợp với chính quyền bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung", Thủ tướng nói.

*Tiếp tục chương trình Đại hội, chiều nay, các đại biểu sẽ tham gia tại các Trung tâm thảo luận của Đại hội.

Theo Lao Động