Tổng LĐLĐVN và Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp

Thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017 | 21:35:51

Chiều 18.12, Tổng LĐLĐVN và Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giữa hai bên giai đoạn 2018-2023. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên. Ảnh: Quế Chi

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên. Ảnh: Quế Chi

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạng CNH, HĐH đất nước”; quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Hai bên sẽ tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của Tổng LĐLĐVN, nhằm tăng sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Ngoài ra, hai bên tích cực tham gia với Đảng, Nhà nước về phát triển giai cấp CN và tổ chức CĐ; thực hiện phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và vị trí, vai trò của tổ chức CĐ Việt Nam; tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trào CN và hoạt động CĐ Việt Nam; nghiên cứu, phổ biến, đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của hai bên; tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của Tổng LĐLĐVN; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25.8.2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong hệ thống của Tổng LĐLĐVN.

Theo Quế Chi/ Lao động