Đồng hành cùng doanh nghiệp

Xác định nghỉ hưu trước tuổi với ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, ngày 12.11.2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (kèm theo mô tả điều kiện lao động).

Theo đó, từ ngày 1.3.2021 thì việc xác định thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để làm căn cứ xác định điều kiện hưởng lương hưu được áp dụng theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư này.

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này có quy định: “Thời gian người lao động làm các nghề, công việc ban hành kèm theo các Quyết định, Thông tư bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều này vẫn được tính là thời gian làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho đến ngày Thông tư này có hiệu lực.”

Việc xác định nghề, công việc mà người lao động đang làm có thuộc chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay không cần căn cứ đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc được mô tả kèm theo chức danh nghề, công việc tương ứng tại Danh mục nghề, công việc này do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thể hiện tại hồ sơ làm việc ở Công ty (việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động, tiền lương,…) và đó là cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với đơn vị xem xét ghi nhận trên sổ Bảo hiểm xã hội theo đúng chức danh nghề thực tế người lao động đã làm.

Trường hợp sổ Bảo hiểm xã hội đã ghi nhận chức danh nghề đúng hồ sơ gốc thì cơ quan này sẽ căn cứ chức danh nghề, công việc được ghi nhận trên sổ Bảo hiểm xã hội để xác định điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đối với người lao động (cùng với các điều kiện về tuổi đời, thời gian công tác, điều kiện nơi làm việc…).

Trường hợp người lao động thực sự làm nghề, công việc thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành nhưng sổ Bảo hiểm xã hội ghi chưa đúng thì đơn vị sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc cung cấp hồ sơ liên quan đến hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; phân công vị trí công việc; chuyển xếp lương, nâng lương, …. đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, thực hiện điều chỉnh thông tin ghi trên sổ Bảo hiểm xã hội.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam