Hội Báo năm 2022: “Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn”