Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khi khó khăn, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được thấm nhuần

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những lúc khó khăn, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được nhân dân ta thấm nhuần thành hành động cụ thể.

Hoạt động toàn diện, nhưng lựa chọn trọng tâm, trọng điểm vấn đề

Chiều nay (19/5), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khi khó khăn, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được thấm nhuần 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong năm qua, chúng ta đã đạt được được nhiều kết quả nổi bật trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Chúng ta xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc quan trọng, thường xuyên, nhưng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận 01, đặc biệt là những bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn, rõ ràng, đầy đủ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong tình hình mới", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Kết quả thứ hai là cách đổi mới trong mô hình học tập. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, ngay sau Đại hội XIII, chúng ta xác định chương trình toàn khóa, xoay quanh chủ đề phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.

"Đấy là tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta quán triệt học tập trong thời kỳ mới. Điều này thể hiện rằng, chúng ta hoạt động toàn diện, nhưng lựa chọn trọng tâm, trọng điểm vấn đề", ông Nghĩa cho biết.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không ở đâu xa mà rất gần gũi trong đời sống của nhân dân. Những lúc khó khăn, gian khổ thì tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh càng được nhân dân ta thấm nhuần và hành động cụ thể, ví dụ như những tháng ngày chúng ta vượt qua đại dịch Covid-19.

"Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy của Ban, Bộ ngành của Trung ương và địa phương đều chủ động kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội thì đảng ta rất quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa", ông Nghĩa nói.

Khi khó khăn, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được thấm nhuần 2

Quang cảnh của Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đảng viên phải thực sự đi trước

Từ những kết quả đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong năm 2022 và các năm tiếp theo chúng ta cần phát huy những kết quả đã đạt được.

Trong đó, tập trung thực hiện theo những quan điểm chỉ đạo tại Đại hội XIII, quan điểm của Tổng Bí thư đã phát biểu tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 và các bài phát biểu của Tổng Bí thư tại các hội nghị.

"Hội nghị nào cũng nói đến xây dựng đảng, mà nói đến xây dựng đảng thì đều nói đến học tập và làm theo phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó chú ý, quan điểm được Tổng Bí thư nhắc lại nhiều lần, đó là trong những năm tới đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện, cả về tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, để học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, cần làm với tinh thần đổi mới, gắn sát với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan đơn vị, chức trách nhiệm vụ của từng đảng viên, cán bộ và sự nêu gương của người đứng đầu.

"Việc nêu gương năm nay chúng ta xác định vấn đề trọng tâm, đảng viên phải làm tròn sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, nhân dân giao cho. Muốn hoàn thành nhiệm vụ đó thì chúng ta phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Với tinh thần ở đâu có quần chúng thì ở đó phải có đảng viên. Đảng viên thì phải gương mẫu, phải thực sự đi trước", ông Nghĩa nói.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Qua kết quả đạt được một năm qua, nổi lên các điểm nhấn đó là: Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện.

Phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt và tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

Theo Phùng Đô/ báo Giao thông

Link gốc