Công văn số 69/CV - HNBVN gửi các cấp Hội Nhà báo Việt Nam về việc tuyên truyền Nghị quyết 27-NQ/TW, xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tin mới